Sorry, deze site heeft javascript nodig voor een correcte werking
Disclaimer

www.zvvdewit.nl is de domeinnaam van A. en P. de Wit.
Hierna te noemen Z.v.v. de Wit

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij Z.v.v. de Wit, voorzover
deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar
is gesteld op www.zvvdewit.nl.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Z.v.v. de Wit en haar toeleveranciers op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie (inclusief bewerkingen).

Gebruiker mag de inhoud van www.zvvdewit.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is voor gebruikers niet toegestaan om informatie verkregen van www.zvvdewit.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

De totstandkoming van www.zvvdewit.nl is met de grootste zorg uitgevoerd.
Z.v.v. de Wit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op www.zvvdewit.nl aangeboden informatie. De op deze site geboden informatie over programma's. uitslagen, standenlijsten e.d. is altijd onder voorbehoud. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Z.v.v. de Wit is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van www.zvvdewit.nl voor gebruiker.